سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه آمحمد شیرازی – دانشجوی دکترای روان درمانی، دانشگاه زیگموند فروید، اتریش
شیرین نیرومنش – مرکز تحقیقات مادر،جنین ونوزاد، هیات علمی دانشگاه علوم پپزشکی تهران
محبوبه شیرازی – مرکز تحقیقات مادر،جنین ونوزاد، هیات علمی دانشگاه علوم پپزشکی تهران

چکیده:

زمینه وهدف: مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس در سه ماهه اول بارداری و کاهشاضطراب زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان جامع زنان پرداخته است.روش بررسی: این مطالعه یک کارازمایی بالینی تصادفی همراه با پیش آزمون – پس آزمون بوده که زنان بارداراز نظر میزان اضطراب با استفاده از آزمون استاندارد شده اضطراب همیلتون تحت ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمون نمرات18 تا 25 به عنوان اضطراب خفیف 25-35 اضطراب متوسط و نمرات بالاتر از 35 اضطراب شدید در نظر گرفته می شود. براین اساس گروه اضطراب متوسط وشدید تحت درمان روانشناختی قرار گرفتند. گروهی که اضطراب پایین داشتند فقطمداخلات معمول در دوران بارداری را دریافت کردند. گروه مداخله علاوه بر مداخلات معمول در دوران بارداری , با استفادهازتکنیک بهوشیاری ، مدیریت اضطراب را در پنج جلسه 60 دقیقه ای با استفاده از روش های رد شدن هوشیارانه افکار،معاینههوشیارانه بدن یاوارسی بدنی و نشستن هوشیارانه تحت درمان اضطراب قرار گرفتند.