سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن خدادادی – استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
هوشنگ خوشکام – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی جیرفت
علی درینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی

چکیده:

این تحقیق به منظور دستیابی به اثرات زمان و میزان هرس خوشه بر صفات کمی و کیفی میوه رقم مضافتی با استفاده از یک طرح فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه جیرفت در سال 1389 اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل دو زمان ه رس (گرده افشانی و کیمری) و چهار میزان هرس خوشه ( 0- 5 – 10 و 15 سانتی متر) مورد بررسی قرار گرفتند. هر واحد آزمایشی سه خوشه میانی از یک نخل سی ساله بود. عملیات داشت نخلهای آزمایشی مانند تغذیه و آبیاری به طور یکنواخت و بر اساس روال متداول منطقه انجام گردید. پس از رسیدن میوه ها صفات کمی و کیفی میوه ثبت گردید. نتایج نشان داد انجام هرس خوشه در مرحله گرده افشانی به استثنای برخی صفات مانند اسیدیته میوه ، مواد جامد محلول میوه، رطوبت میوه و صفات کمی هسته موجب برتری معنی دار دیگر صفات به خصوص وزن میوه ، وزن گوشت میوه و حجم میوه گردید. میزان هرس خوشه نیز به استثنای درصد رطوبت میوه بر دیگر صفات تاثیر معنی دار داشت . انجام هرس خوشه به ویژه به میزان 10 و 15 سانتی متر موجب برتری صفات کمی و کیفی میوه گردید. برترین تیمارهای این تحقیق انجام هرس در مرحله گرده افشانی به میزان 10 و 15 سانتی متر بودند. این تیمارها به ترتیب میوه های به وزن 49 / 21 و 26 / 21 گرم تولید نمودند و قابل توصیه می باشند.