سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدهادی گلدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
بهروز دستار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – دانشیار
سیدرضا هاشمی – دکتری فیزیولوژی طیور

چکیده:

پروتئین گران ترین بخش ترکیب جیره است کاهش مقدار پروتئین جیره درروش تغذیه مرحله ای که برپایه کاهش تدریجی سطح پروتئین جیره استوار است میتواندباعث کاهش هزینه خوراک اندازه تخم مرغ وبارنیتروژنی مدفوع شود گزارشاتی وجود دارد که گیاها دارویی باعث افزایش هضم ازطریق تحریک فعالیت آنزیمهای اندوژنوس و کمک به جذب ازت می شود سیاه دانه Nigella sativa L گیاهی دارویی است کهدرسالهای اخیر مورد تحقیقات وسیع فارماکولوژیک بودها ست دراین آزمایش تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و سیاه دانه برفراسنجه های کیفی تخم مرغ با تعداد 240 قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه LSL ازسن 44تا54 هفتگی برپایه طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 با دوسطح پروتئین متعادل احتیاجات سویه و کم پروتئین 85درصد احتیاجات و سه سطح سیاه دانه صفرو1/5و3درصد با شش تیمار هرتیمار 4تکرار با 5پرنده موردبررسی قرارگرفت