سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهرداد لاهوتی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
علی گنجعلی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مش

چکیده:

سیب زمینی ازمحصولات مهم زراعی است که مقاومت کمی به شوری دارد وتولید آن گیاه درمحیط شور به طور چشمگیری کاهش مییابد گیاهان از طریق مکانیسم های مختلف بیوشیمیایی قادر به تحمل شوری هستند راه هایی وجود دارد که به نگهداری و حفظ آب و نیز حفظ هم ایستایی یونها کمک می نماید تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرتیماری سطوح مختلف کلرور سدیم برتغییرات میزان کلروفیل درگیاه سیب زمینی به شکل آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای کلرور سدیم 150و100و0mM به نشاهای هفت روزه سیب زمینی اعمال شد به منظور اندازه گیری محتوای کلروفیل سی روز بعدازتیمار سنجش انجام شد نتایج آنالیز اماری نشان داد با افزیاش غلظت تیماری کلرور سدیم محتوای کلروفیل برگ ها بطور معنی داری کاهش می یابدP <0/05 همبستگی مثبت نتایج حاصل ازسنجش بیوشیمیایی کلروفیل و ارزیابی کلروفیل متری بافت برگها اثرسطوح تیماری کلرور سدیم خصوصا درتیمار 150میلی مولار را درکاهش تولید و میزان کلروفیل تایید نمود.