سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ظفرمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهران جواهری بابلی – دانشگاه آزاد اهواز
مهدی محمدی – مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

دراین تحقیق اثر سه شوری متفاوت 10و20و30 قسمت درهزارppt که درمعرض نور بطور پیوسته قرارگرفته برروی ترکیب اسید چرب درریزجلبک Chlorella vulgaris مورد آزمون قرارگرفته است نمونه برداری جهت تعیین ترکیب اسیدهای چرب درزمان رسیدن جلبک به فاز ثابت رشد صورت گرفت و پس ازانجام مراحل استخراج چربی از جلبک ترکیب اسیدهای چرب آن توسط تزریق به دستگاه gc تعیین گردید اما دربررسی تیمارها با شوری متفاوت نیز مشخص گردید که تیمار با شوری 10PPT با اختلاف معنی داری نسبت به دو شوری دیگر دارای میزان بالاتری از ترکیب اسید چرب غیراشباع زنجیره بلند نسبت به سایر تیمارها میب اشد و درآن MUFA > PUFA˃SFA و اختلاف معنی داری با دیگر تیمارها دارند