سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیرمحمد دانشیان مقدم – عضو هیأت علمی گروه کشاورزی
جلال شایق – عضو هیأت علمی گروه دامپزشکی
جلیل دلگری شرف – کارشناس ارشد میکروبیولوژی
علیرضا احمدزاده – عضو هیأت علمی گروه کشاورزی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه داروئی ریحان روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال 1388 به اجرا گذاشته شد. در این آزمایش اسانس بدست آمده از دو مرحله مختلف برداشت گیاه (شامل برداشت در 1 مرداد و 10 شهریور ماه) وهمچنین دو صورت جداگانه اسانس شامل اسانس کل بوته و برگهای گیاه مورد استفاده قرار گرفت. اسانس گیری با استفاده از روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر انجام گرفت . ماده آزمایشی شامل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تهیه شده از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بود. در این آزمایش اثرات ضد میکروبی اسانس به روشهای حداقل غلظت مهارکنندگی( MIC ) و میکروب کشی( MBC ) صورت گرفت . روش کار در این آزمایش مطابق با استاندارهای پیشنهادی توسط CLSI بود. بدین ترتیب که ابتدا روش انتشار دیسک د ر روی باکتری انجام و سپس روش MIC در خصوص کشت هایی که دارای پاسخ مثبت نسبت به اسانس مذکور بودند اجرا گردید . در این تحقیق حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در اسانس حاصل از هر دو برداشت 18 میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی اثر اسانس بر این باکتری با روش دیسک دیفیوژیون آگار نشان داد، قط رهاله بازدارندگی در اسانس کل بوته و برگ حاصل از برداشتهای اول و دوم بترتیب بین 41 / 30 – 60 / 29 و 56 / 30 – 20 / 29 میلی متر در مقایسه با کشت میکروبی در محیط شاهد (دیسک تتراسایکلین) 93 / 23 میلی متر بود. بهترین اثر ضد میکروبی از اسانس حاصل از برگ گیاه در برداشت دوم ( 56 / 30 میلی متر) بدست آمد