سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود اطرشی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور
نرجس محمدی قهساره – دانشجوی اصلاح نباتات
امیرحسین بیکی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
کوثر مرادی – کارشناس کشت بافت

چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی و مقایسه اثراکسینهای IBA,IAA درترکیب با هورمونهای سیتوکنین BAP و Kin برمیزان باززایی فلفلCapsicum annuum L درمحیط پایه Murashing and MS Skoog,1962 صورت پذیرفت پس ازکشت ریزنمونه های هیپوکوتیل کوتیلدون ونوک ساقه درمحیط MS حاوی تنظیم کننده های مختلف رشد و نگهداری آنها دراتاق رشد برای 4 هفته ریزنمونه های باززایی شده شمارش و مقایسه شدند و بهترین محیط انتخاب گردید بیشترین درصد باززایی درمحیط MS دارای 2BAP میلی گرم درلیتر همراه با 0/5IBA میلی گرم درلیتر درریزنمونه کوتیلدون مشاهده شد نسبت سیتوکنین به اکسین نقش مهمی درمیزان باززایی و تولید جوانه ازریزنمونه های مختلف فلفل دارد.