سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین والی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نوراله عبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عباس احمدی –

چکیده:

جهت بررسی اثرمصرف سوپرجاذب باکتری محرک رشد و هیومیک اسید بررشد آتریپلکس کانسنس درکویر میقان اراک آزمایشی درسال ۹۰-۸۹ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل سوپرجاذب درسه سطح S1= 0 ، S2=15 ، S3=30 گرم دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ باکتر یمحرک رشد دردو سطح B1=0,B2=25 میلی لیتر دریک چاله با ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ و هیومیک اسید دردو سطح H2=10,H1=0 میلی لیتر دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ اعمال شد نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته تعداد شاخه دربوته و طول اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر مصرف سطوح مختلف سوپرجاذب درسطح آماری یک درصد معنی دار شد همچنین دربین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد و هیومیک اسید صفاتی مانند ارتفاع بوته تعداد شاخه دربوته و اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر قرار گرفته و درسطح آماری یک درصد معنی دار شد.