سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیما رستمی شریف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
حسین لاری یزدی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلرید منگنز Mncl2 2و3و4 میلی مول برلیتر و سالیسیلیک اسید با غلظت 10 میکرومول برلیتر برروی فاکتور آ«زیم کاتالاز و پراکسیداز دو رقم پرتو و گوهر ماش سبز 10 روزه درمحلول غذایی هوگلند و کشت هیدروپونیک درسطح احتمال 0/01و4 تکرار انجام شد آنالیز اماری داده ها نشان داد که مقدار آنزیم کاتالاز Chance,1955وپراکسیداز Koroi1989 ریشه و کل بخش هوایی گیاه درگروه های تیماری و شاهد با افزایش غلظت MnCl2 درمحیط هوگلند افزایش معنی داری یافت همچنین اسید سالیسیلیک موجب ت عدیل تنش حاصل ازمنگنز گردید و مقدار آنزیم ها را افزایش داد