سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل اژدری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدعلی شاهورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

کود آبیاری یکی ازروشهای نوینی است که امروزه به دلیل راندمان و سودآوری بالا و سازگاری با محیط زیست جایگزین روشهای سنتی گشته و کاربرد وسیعی دارد درتحقیق حاضر کارایی این سیستم با کشت گوجه فرنگی مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان داد که توزیع کود بصورت هفتگی و آبیاری هر48ساعت یکبارباعث افزایش بازده مصرف آب و نیتروژن میگردد بیشترین عملکرد درتیماری مشاهده شد که 80 کیلوگرم نیتروژن درهکتار با سیستم کود آبیاری توزیع گردید درسیستم کود آبیاری متوسط عمکلرد 72.56 تن درهکتار میانگین بازده مصرف آب 17.52 کیلوگرم برمتر مکعب و میانگین بازده مصرف نیتروژن 0.95 تن برکیلوگرم بود که درمقایسه با مقادیر مشابه آن درآبیاری کرتی به ترتیب 30و112و70درصد افزایش را نشان میداد.