سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مازیار شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت
محمد میرزاخانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
نورعلی ساجدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نیتروکسین سطوح نیتروژن و کود دامی برعملکرد بیولوژیک ذرت شیرین آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی ۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اراک اجرا شد عوامل مورد بررسی شامل نیتروکسین دردو سطح تلقیح و عدم تلقیح بذر نیتروژن خالص در سه سطح ۰و۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار و کود دامی در سه سطح ۱۰و۲۰و۳۰ تن درهکتار بود نتایج نشان داد نیتروکسین برصفات وزن بلال عملکرد بیولوژیک و عملکرددانه درهکتار موثر بود کود دامی نیز بروزن بلال شاخص برداشت بلال عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه درهکتار تاثیر داشت اثر نیتروژن برصفات شاخص برداشت بلال عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه درهکتار معنی دار شد.