سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد خالدی – استادیار اقتصاد کشاورزی
سیدصفدر حسینی – دانشیار اقتصاد کشاورزی

چکیده:

یکی از چالش های عمده بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، جهت دهی کشاورزی به سمت تولید برای ب ازار یا فروش می باشد . الگوی تولیدی کشاورزان در این کشورها به گونه ای است که بسیاری از آنها به منظور تأمین معیشت و به صورت خودکفا تولید می کنند و تعداد کمی از آنها به عنوان فروشنده وارد بازارمی شوند . در این م قاله تأثیر هزین ه های مبادله بر نحوه مشارکت تولیدکنندگان در بازار مورد بررسی قرار گرفته است . داده های بکار رفته در تحقیق، شامل اطلاعات تولیدکنندگان برنج استان مازندران در سال 84 می باشد . بر اساس برآوردهای اقتصاد سنجی می توان نتیجه گرفت که فاصله کشاورز تا بازار و وضعیت نامناسب جاده بر احتمال مشارکت تولیدکنندگان به عنوان فروشنده در بازار تأثیر منفی دارد . علاوه بر این، فقر موجود در جوامع روستایی مانعی برای مشارکت در بازار به عنوان فروشنده می باشد . از طرف دیگر، شاخص اطلاعات، چه به صورت اطلاعات بازاری و چه به صورت اطلاعات کالا یی، احتمال مشارکت تولیدکنندگان به صورت فروشنده را در بازار افزایش داده است .