سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه عابدینی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی سمنان
فرزانه بهادری – مرکز آموزش جهاد کشاورزی سمنان
سعید عرفانی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی سمنان

چکیده:

بخش کشاورزی نقش عمده ای در ایجاد آلودگی های زیست محیطی و محصولات غذ ایی ایفا می کند .درراستای تولید محصولات سالم و با کیفیت بالا و همگامی با طبیعت وبه جای سلطه گری برآن و تقویت چرخه های بیولوژیکی درسیستم های زراعی که شامل تقویت میکروارگانیسم ها،فون و فلور خاک وحفظ و افزایش حاصلخیزی خاک ها در درازمدت وبهره گیری ازمنابع تجدید شونده می شود و در خصوص موادآلی وعناصر غذایی، تاحدا مکان دریک سیستم بسته عمل می شود و برای جلو گیری از بروز کلیه اشکال آلودگی ناشی از عملیات مختلف کشاورزی،استفاده از کودهای بیولوژیکی قابل بررسی می باشد. هدف از اجرای این پروژه بررسی اثر کودهای زیستی ورمی کمپوست و ازتوباکتر به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی در کشت ارگانیک گیاه دارویی مرزه است . پروژه حاضر در غالب طرح بلوک کاملاً تصاد فی با 3 تکرار و 3 تیمار طراح ی شد .تیمارها شامل : کود ورمی کمپوست 10 تن در هکتار ، باکتری ازتو باکتر محلول جهت تلقیح بذر و گیاهان شاهد بودند . کاربرد کودهای زیستی ازتوباکترو ورمی کمپوست برصفات رویشی گیاه مرزه در Ρ<0/05 معنی دار شد به طوری که به ترتیب ازتو باکتر و ورمی کمپوست بیشترین تاثیر را بر بهبود طول و وزن تروخشک ریشه، و زن تروخشک کل گیاه، و و وزن تر و خشک ساقه نشان دادند و نسبت به گیاهان شاهد از وضعیت مطلوب تری برخوردار شدند.