سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلیل اجلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد .
علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد .
روزبه مردان – کارشناس ارشد شناسایی و مدیریت علفهای هرز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان د

چکیده:

مطالعه آزمایشگاهی جهت بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی زیره سبز روی جوانهزنی و رشد گیاهچه علفهای هرز تاجخروس وسلمهتره در آزمایشگاه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه صورت گرفت. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ساختار فاکتوریل با 4 غلظت از عصاره آبی زیره سبز (شاهد، 50 ، 75 و 100 درصد) انجام شد. نتایج نشان داد که شاخصهای جوانهزنی علفهای هرز تاجخروس و سلمهتره در بالاترین غلظت عصاره زیره سبز به طور معنیداری کاهش یافتند. غلظت 50 درصد عصاره زیره سبز در برخی صفات نظیر طول ریشهچه، طول ساقهچه و نسبت طول ریشهچه به طول ساقهچه موجب افزایش نسبت به تیمار شاهد گردید، همچنین در بررسی همبستگی بین صفات، تمامی صفات همبستگی مثبت و معنیداری با یکدیگر داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی میتوان اظهار داشت که عصاره زیره سبز منبع مهم و امیدوار کنندهای جهت تولید علفکشها با منشاء طبیعی بوده و میتواند در راستای کشت ارگانیک محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد