سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق عابدی – پژوهشگر ارشد پلیمری ، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مجید عبدوس – دانشیار گروه شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یعقوب غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد آزادی – پژوهشگر پلیمری ، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

اثر اتیل کلراید به عنوان پروموتور در پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیست های زیگلر ناتا بررسی شد . این سیستم کاتالیستی شامل 4TiCl کاتالیست ، 3AlEt فعالکننده و 2Et oMg به عنوان پایه نگهدارنده بود. در این تحقیقاثرپروموتوربرفعالیت کاتالیست وسرعت پلیمریزاسیون درحین انجام فرایندمطالعه شد که مشاهده شد،در مقداربهینهاز نسبتهایمولی مختلف پروموتور به فعالکننده، کاتالیست دارای ماکزیمم عملکرد است .همچنین وزن مولکولی پلیمرهای تولیدی نیز اندازهگیری شد که نتایج نشان میدهد، وزن مولکولی در حضور هیدروژن و اتیل کلراید دارای یکروند کاهشی است