سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره نعمتیان – دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، تهران، ایران.
رضا غلامی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، تهران، ایران.
احمد توسلی – عضو هیئت علمی گروه شیمی کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، تهران، ایران.

چکیده:

تولید الکلهای سنگین از گاز سنتز، درحضور نانوکاتالیستهای مولیبدن کاربید ارتقاداده شده با پتاسیم وکبالت، برروی پایههایی از نانولولهکربنی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نمک آمونیوم هپتا مولیبدات و نیترات کبالت و به روش همرسوبی، کبالت و مولیبدن به شکل اکسید دوفلزی بر روی نانولولههای کربنی نشانده شد. بهمنظور بررسی اثر ارتقادهنده قلیایی بر فعالیت کاتالیست و گزینشپذیری محصولات، پتاسیم با نسبتهای مولی0/2و0/4و0/6و0/7 نسبت به کبالت، به روش تلقیح به کاتالیست با نسبتMo/Co=1/66 اضافه گردید تستهای راکتوری در فشار 22 بار و دمای 330 درجه سانتیگراد، تحت جریان هیدروژن و منوکسیدکربن بانسبت 2 انجام گرفت. گزینشپذیری و فعالیت کاتالیستهای ساختهشده با استفاده از دادههای دستگاه کروماتوگرافی گازی محاسبه شده و ارتباط آنها با خواص شیمی فیزیکی کاتالیستها بهطور کامل مورد بحث قرار گرفت. کاتالیست C/CNT2β Mo-oC-K 48/ 0 با نسبت پتاسیم به کبالت برابر با 0/6باگزینش پذیری 48/55 نسبت به الکلهای سنگین کاتالیست بهینه انتخاب گردید. نتایج XRD نشان داد تشکیل فاز K-Mo-C نقش مهمی در تولید الکل ایفا میکنند. پیک این فاز در کاتالیست با نسبت مولی K/Co=0/6 از شدت بیشتری برخوردار میباشد.