سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی فلاح – کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سیدحامد رضوی – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد شبستر
مهرداد ایرانی – هییت علمی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وحید رضایی پور – هییت علمی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

آزمایشی برای ارزیابی تاثیر سطوح مختلف تفاله مرکبات بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوحه های گوشتی طراحی مورد اجرا قرار گرفت . پارامتر های مورد اندازه گیری شامل خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، میزان پروتیین مصرفی، میز ان انرژی مصرفی وخصوصیات لاشه بود. در این آزمایش از تفاله مرکبات در سطوح صفر، 5، 10 ، 15 و 20 درصد در 3 تکرار استفاده شد که هر واحد آزمایشی20 قطعه مخلوط نر و ماده جوجه یک روزه گوشتی تجاری راس 308 نگهداری شد. نتایج این آزمایش نشان داد، جیره های آزمایشی اثر م عنی داری روی مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، پروتئین مصرفی و انرژی مصرفی داشتند( 05 / P<0 ). مصرف خوراک، پروتئینمصرفی و انرژی مصرفی در تیمار 3 ( 10 درصد تفاله مرکبات) بیشترین مقدار را داشت و در سایر موارد از جمله افزایش وزن و ضریب تبدیلخوراک بهترین عدد مربوط به تیمار شاهد (فاقد تفاله مرکبات) بوده است. تفاله مرکبات دارای اثر معنی داری روی خصوصیات لاشه از جمله :درصد لاشه، درصد سینه، درصدگردن+پشت و درصد روده داشت( 05 / P<0 ). در موارد بالا بیشترین عدد بدست آمده در مورد لاشه و سینه مربوط به تیمار شاهد(بدون تفاله مرکبات) بود، به غیر از درصد گردن+پشت که تیمار 1 (فاقد تفاله مرکبات) کمترین درصد را داشت و تیمار 4( 15 درصد تفاله مرکبات) بزرگترین درصد گردن+پشت نسبت به وزن زنده را به خود اختصاص داد و نیز تیمار شماره 5( 20 درصد تفالهمرکبات) بیشترین درصد روده را به خود اختصاص داد. داده ها حاکی از آن است که جیره های حاوی تفاله مرکبات تاثیر منفی روی وزن لاشهو بازده آن دارد.