سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی وارد خوراسگان، گروه علوم دامی
سیدنورالدین طباطبایی –
شاهین اقبال سعید –
امیرداور فروزنده شهرکی –

چکیده:

در این تحقیق از تعداد 32 راس گوساله هلشتاین با میانگین سن 1± 10 روز و میانگین وزن اولیه 7± 5/ 43 کیلوگرم در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با تکرارمشاهدات شامل 4تیمار و 8 تکرار در دو جنس نر و ماده به مدت 49 روز جهت بررسی اثرات استفاده از سه نوعپروبیوتیک بر هزینه های پرورش دوره پیش از شیرگیری در گوساله های شیرخوار استفاده گردید. جیره های آزمایشی به ترتیب شامل: جیرهپایه، جیره پایه به اضافه 2٪ مخمر ساکارومایسز سرویسیه (سویه سرویسیه)، جیره پایه به اضافه 1٪ مخمر ساکارومایسز سرویسیه (سویه الیپسیدئوس) و جیره پایه به اضافه 25 / 0٪ پروتکسین می باشد. بالاترین قیمت تمام شده جیره غذایی مربوط به تیمار شماره 3 بود ولی باتوجه به مشاهده حداکثر افزایش وزن روزانه و حداقل هزینه های مربوط به درمان (بهترین امتیاز رفتار و مدفوع در بین تیمارهای آزمایشیمربوط به تیمار شماره 3 بود) می توان بیان نمود استفاده از مخمر آبجو میتواند به طور قابل توجهی هزینه های پرورش را در دوران قبل از شیرگیری کاهش دهد.