سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی شهری – کارشناس ارشد زراعت
حسین یزدپور – کارشناس ارشد زراعت
حمیدرضا مبصر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی تیمار پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه نخود، آزمایشی بصورت طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در سال 1388 در آزمایشگاه واحد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر انجام پذیرفت. تیمارها شامل پلی اتیلن گلیکول ( PEG 6000 ) با دو غلظت 5 و 10 درصد، نیترات پتا سیم ( KNO3 ) با دو غ لظت 5/ 0 و یک درصد و کلرید پتاسیم( KCL ) با دو غلظت 1 و 2درصد در طی زمان های 4 و 8 و 12 ساعت میباشند، نتایج نشان داد که بیشترین سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی مربوط به مدت پرایم 4 ساعت و حداکثر وزن خشک ریشه چه مربوط به مدت پرایم 8 ساعت میباشد. همچنین بیشترین طول ریش هچه، طول ساق هچه، درصد جوانه زنی و وزن خشک ساق هچه مربوط در پرایم PEG با غلظت 5درصد حاصل شده است. ازطرفی حداکثر و حداقل سرعت جوانه زنی به ترتیب مربوط به پرایم KNO3 با غلظت2درصد و پرایم PEG با غلظت 10 درصد میباشد. پرایم PEG با غلظت 10 درصد، بالاترین وزن خشک ریشه چه و KCL با غلظت 2درصد بالاترین نسبت طول ریشه چه را به خود اختصاص دادهاند. صفاتهایی چون طول ریشه چه،طول ساقه چه، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی و وزن خشک ساقه چه تحت تاًثیر اثر متقابل زمان در پرایم در سطح احتمال یک درصد معنی دار شدهاند.