سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
رامین بابادایی سامانی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهرزاد هنرور – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

به منظور بررسی اثر اسپرمیدین، دمای سردخانه و زمان نگهداری بر کیفیت و کمیت میوه های پرتقال والنسیا پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال 1388 به اجراء در آمد. تیمار اسپرمیدین در سه سطح با غلظت های صفر، 1 و 5/ 1 میلی مولار و دمای سردخانه در دو سطح 2 و 4 و مدت زمان نگهداری در سردخانه با سه سطح 1، 3 و 5 هفته بعد از برداشت، در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر اسپرمیدین بر روی صفات شاخص سرمازدگی، وزن تک میوه، TSS/TA ،TA کاهش وزن میوه، TSS معنی دار شد. دما در هیچ کدام از صفات (به جز TA )، معنی دار نبود. زمان نگهداری بر روی صفات شاخص سرمازدگی، درصد کاهش وزن میوه، ویتامین ث، ،TSS TA ، درصد آب میوه و TSS/TA معنی دار گردید. بررسی اثرات متقابل بیانگر این نکته است که تنها اثر متقابل اسپرمیدین و دما بر روی صفت شاخص سرمازدگی معنی دار گردیده است