سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
آسا خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

مسیر مقاوم به سیانید، یکی از مسیر های معمول در گیاهان است. اگر گیاهان این مسیر را انجام دهند باعث کاهش تولید انرژی و در نهایت کاهش رشد و عملکرد می شود. برای افزایش رشد و عملکرد در گیاهان یکی از راه ها محدود نمودن این مسیر می باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی مسیر مقاومت به سیانید در کنجد در مرحله جوانه زنی انجام گرفت. آزمایش با هدف مطالعه تاثیر مختلف مقاومت به سیانید در کنجد در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش به صورت جداگانه در 2 دمای 15 و 20 درجه سانتیگراد صورت گرفت. سطوح مختلف سیانید شامل 0 (شاهد)، 0.005 ، 0.001 ، 0.0005 و 0.0001 مولار بود. صفات درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، سرعت جوانه زنی و شاخص مقاومت به سیانید اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در صفات بین سطوح مختلف سیانید در دمای 20 درجه وجود نداشت، اما اختلاف بین سطوح سیانید در دمای 15 درجه معنی دار شد. بر اساس نتایج دمای 15 درجه بالاترین مقدار سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، شاخص مقاومت به سیانید، شاخص جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه مربوط به شاهد آزمایش، و کمترین مربوط به غلضت 0.005 مولار بود. نتیجه کلی بیانگر این است که سیانید جوانه زنی و رشد گیاهچه را در دمای 15 درجه در گیاه کنجد کاهش داده و با افزایش دما گیاه در مقابل سیانید مقاومت نشان می دهد.