سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مهرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه یاقوتی جعفرآباد – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزانه فتحی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی اثر اقتصاد دانش محور بر رشد اقتصادی است. برای بررسی تجربی این اثر، تعداد 9 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و داده های این کشورها بین سال های 1995 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به دلیل استفاده از داده های مقاطع مختلف در طول زمان، برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای اقتصاد دانش محور از جمله متغیر نسبت تجارت، میزان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی و تعداد کاربران اینترنتی به ازای یکصد نفر جمعیت در کشورهای منتخب در حال توسعه دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی هستند. در حالی که متغیر هزینه های آموزش دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.