سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر نظام دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبدالکریم کاشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ساجده سعیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

منظور بررسی واکنش گیاه خیار و بامیه در کشت توام آزمایشاتی به مدت یک سال زراعی در سال 1388 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. پنج تیمار کشت توام شامل کشت های خالص خیار و بامیه ، کشت بامیه در بین ردیف های خیار ،کشت بامیه در فواصل بوته های خیار ، کشت بامیه در بین فواصل بوته ها و ردیف های خیار، که در کرت های بودند . نتایج بدست آمده نشان داد که معادل عملکرد کل کشت های توام نسبت به تک کشتی خیار وبامیه افزایش معنی داری داشت .محاسبه ( LER ) یا نسبت برابری زمین که معیاری برای بررسی سودمندی کشت توام می باشد نشان داد در الگوهای کاشت، الگوی کاشت بامیه بین ردیف و بوته های خیار بیشترین LER که معادل 1.90 بوده است را داراست هر چند در الگوهای توام دیگر هم LER ، بیشتر از 1 بوده است. پس در کل کشت توام این دو محصول سودمند واقع شده و بهترین پیشنهاد برای کشاورزان الگوی کاشت بامیه بین ردیف و بوته های خیار می باشد