سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود اکبری فامیله – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علیرضا هوشمندفر –

چکیده:

به منظور بررسی اثر اندازه قطر بذر بر خصوصیات جوانه زنی بذر گندم ( . Triticum aestivum L ) رقم سرداری شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، رشد طولی ساقه چه و رشد طولی ریشه چه، آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در شرایط کنترل شده نور و دما به مرحله اجرا درآمد. در این آزمایش پنج میزان اندازه قطر بذر شامل 2/ 2- 2، 4/ 2- 2/ 2، 6/ 2- 4/ 2، 8/ 2- 6/ 2 و 8/ 2< میلی متر در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر اندازه قطر بذر بر درصد جوانه زنی، رشد طولی ساقه چه و رشد طولی ریشه چه معنی دار نمی باشد. ولی اثر اندازه قطر بذر بر سرعت جوانه زنی بذور در سطح یک درصد آماری معنی دار شد. بالاترینمیزان سرعت جوانه زنی در بذر های دارای قطر 4/ 2- 2 میلی متر به دست آمد