سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حسینی – استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
سیروس ابراهیمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در طی دهه ی اخیر، گرانول های هوازی به عنوان یک تکنولوژی جدید برای حذف آلاینده ها از فاضلاب ها مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. گرانول های هوازی تا کنون در سیستم های با بچ های متوالی توسعه یافته اند و برای اولین بار کشت این گرانول ها در سیستم پیوسته انجام شد. به دلیل تاثیر بالای اکسیژن محلول بر حذف ترکیبات نیتروژنی، تاثیر این عامل بر کارایی راکتور در دو سیستم پیوسته و بچ های متوالی بررسی و نتایج به دست آمده توسط شبیه سازی ریابی نیز مطالعه گردید. نتایج به دست آمده نمایانگر تاثیر بسیار اکسیژن محلول بر حذف آمونیوم و نیترات در مقایسه با حذف COD و فسفر می باشد. در بار نیتروژنی تقریبا یکسان gN/L.d 0/2 حداکثر حذف ترکیبات نیتروژنی در اکسیژن محلول 00 % و 00 % در راکتور آزمایشگاهی در سیستم پیوسته و بچ های متوالی بود. مقادیر متناظر در شبیه سازی به ترتیب 53 04 % و 50 55 % به دست آمد. افزایش و کاهش اکسیژن محلول از مقادیر ذکر شده به ترتیب باعث حضورنیترات و آمونیوم در خروجی راکتورها می شد