سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر عاشوری چمن آبادی – آموزش وپرورش خواف
غلام رضا حسن نژاد – دانشگاه پیام نور

چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر نوع نگرش دانش آموزان نسبت به موضوعات درسی مطالعاتاجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم از طریق شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماریکلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان خواف در سال تحصیلی 94-93 بود. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 30 دانش آموز از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه نگرش سنج تحصیلی و سازگاری اجتماعی صورت گرفته است. در این پژوهش پایایی پرسشنامه نگرش سنج تحصیلی که با استفاده از آلفای کرانباخ 73/ گزارش شد و پایایی آزمون سازگاری اجتماعی با تاکید بر همسانی درونی برای کل آزمون با استفاده از آلفای کرنباخ آن 0/78 گزارش شده. از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر روش بحث گروهی بر نگرش دانش آموزان نسبت به موضوعات درسی مطالعات اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان معنادار است.