سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشرابادی –
سمیه حیدرآبادی پور –
مریم ضیاآبادی –
ابراهیم جاودان چکیده –

چکیده:

در اقتصاد ایران یکی از سیاستهایی که اتکا به منابع نفتی را کاهش میدهد، بهبود بهرهوری کل عوامل تولید است که پیامد آن افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی و توسعه اقتصادی است. از طرفی صادرات محصولات کشاورزی سهم عمدهای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثرات بهرهوری کل عوامل تولید بر صادرات کشاورزی ایران با استفاده از روش ARDL طی دوره 1389 – 1353 میپردازد. نتایج نشان میدهد که تاثیر بهرهوری بر صادرات بخش کشاورزی مثبت ومعنیدار است. بنابراین پیشنهاد میشود، جهت بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توجه جدی به افزایش بهرهوری عوامل تولید از طریق بهبود تکنولوژی، ارتقاء کیفیت نیرویکار و سیستمهای مدیریت داشته تا با استفاده بهینه از امکانات موجود و ظرفیتهای بلااستفاده، زمینه افزایش تولید و افزایش صادرات فراهم شود و افزایش صادرات خود می تواند افزایش رشد و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد