سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی
علی فرامرزی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلیل اجلی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد 3 رقم نخود، آزمایشی در سال زراعی 1388 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش فاکتور A شامل ارقام جم، ILC- 482 و آزاد و فاکتور B شامل تاریخ کاشت در سه سطح 25 فروردین، 14 اردیبهشت و 3 خرداد می باشد. در تاریخ کاشت اول ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صددانه و عملکرد دانه تفاوت معنی داری با سایر تاریخ های کاشت نشان داده، رقم جم بیشترین عملکرد و رقم ILC- 482 کمترین عملکرد دانه را نشان دادند. تأخیر در کاشت و برخورد دوره رشد رویشی و زایشی با دماهای بالاتر، باعث کاهش عملکرد دانه گردید. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، انتخاب تاریخ کاشت فروردین ماه برای ارقام مورد مطالعه و انتخاب رقم جم برای شرایط آب و هوایی مشابه با منطقه میانه می تواند مناسب باشد