سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ضرغام عزیزی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خدابخش پناهی – اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدمهدی رحیمی – اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدرضا چاکرالحسینی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان واریته مگاسان آزمایشی در سال 1386 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در محل ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (چم خانی) یاسوج انجام شد. تیمارها شامل سه تاریخ کاشت ( 15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 15 خرداد ) و چهار سطح کود ی سولفات پتاسم ( 0،70،140،210 ) کیلو گرم در هکتار بود. نتایج حاصل ازتجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت و همکنش آن با سطوح مختلف کود پتاسیم بر کلیه صفات بجز نسبت پوست به مغز و قطر ساقه معنی دار بوده است . همچنین اثر سطوح مختلف پتاسیم بر صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن، وزن هزاردانه، تعداد دانه در طبق، قطر طبق و ارتفاع بوته معنی دار بوده است. بیشترین میزان عملکرد دانه ( 2210 کیلو گرم در هکتار) و بالاترین میزان عملکرد روغن ( 60 / 1082 کیلوگرم در هکتار) از تاریخ کاشت اول و سطح کودی 140 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم حاصل شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان چنین نتیجه گیری نمود که تاریخ کاشت 15 اردیبهشت ماه و کاربرد 70 کیلو گرم کود سولفات پتاسیم در هکتار برای حصول عملکرد بالا مناس ب و برای مناطق مشابه محل آزمایش قابل توصیه می باشد.