سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدنظام الدین حسینی – استادیار، انستیتو پاستور ایران
محمدشفیع رضائی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نرگس غفوریان – دانشجوی دکتری، دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا
فیض اله پاسره – دانشجوی دکتری، شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کهکیلویه و بویر احمد

چکیده:

رودخانه بشاریکی ازمهمترین اکوسیستم های آبی ایران است که نقش بسیارمهمی دررشد وتوسعه شهری صنعتی کشاورزی کشوربهویژه درشهریاسوج دارد اما بااین وجود این رودخانه که امروزه درخطر بحرانها وصدمات فراوان ناشی ازورود آلاینده ها و پسابهای مختلف کشاورزی صنعتی شهری قراردارد یکی ازپسابهایی که روزانه وارد این رودخانه میشود پساب تصفیه خانه شهریاسوج است این پساب به علت باربالای آلاینده های مختلف بویژه میزان مواد الی بالا میتواند باعث ایجادصدمات فراوانی به این رودخانه ازجمله افزایش میزان موادمحلول اکسیژن خواهی بیولوژیکی و درنتیجه کاهش توان خودپالایی این رودخانه شود بنابراین به علت اهمیت خودپالایی درپالایش الاینده ها این تحقیق به بررسی تاثیر این پساب برمیزان اکسیژن محلول رودخانه بشار و توانایی خود پالایی آن پرداخته است به همین جهت قبل ازهرچیز منطقه مورد مطالعه به دوبخش تصفیه خانه ورودخانه بشار تقسیم شد و درهربخش به بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه شامل BOD ، COD اکسیژن محلول آب PH و کل مواد محلول TDS پرداخته شد که نتایج نشان داد درپساب خروجی میزان این پارامتر ازحداکثر مجاز تعیین شده توسط موسسه استاندارد ایران کمتر می باشد همچنین نتایج بررسی این پا رامتر ها دررودخانه و تاثیرآنها برخود پالایی رودخانه نشان داد که با افزایش فاصله ازمحل تخلیه پساب میزان دوفاکتور TDS کدورت وPH افزایش و اما میزان BOD ، COD کاهش می یابند