سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش توکلی پوران – فرهیخته کارشناسی ارشد زراعتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، عضو با

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد روغن ارقام آفتابگردان تحقیقی با استفاده از طرح آزمایشفاکتوریل به صورت بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد، رقم در سه سطح شامل: ارقام آفتابگردان: آلاستار (V1) ، مستر (V2) و پروگرس (V3) و تراکم در ۳ سطح شامل تراکم های ۶۶۶۰۰، ۸۳۳۳۳، ۱۱۱۰۰۰ بوته در هکتار می باشند. طرح مورد نظر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه واقع در ۲۰ کیلومتری استان کرمانشاه در شهرستان بیستون طی سال زراعی ۱۳۸۷ اجراء شد، نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و روغن به ترتیب به میزان ۴۳۲ و ۱۶۳/۲ گرم در مترمربع مربوط به رقم آل استار بود و بالاترین شاخصبرداشت را معادل ۴۲/۶۸درصد دارا بود. رقم آل استار درصد روغن بیشترو در مقابل درصد پروتئین کمتری را در بین سایر ارقام به خود اختصاصداده بود. افزایشتراکم بوته سبب افزایش ارتفاع بوته، درصد روغن و نسبت مغز به پوست شد.