سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدزکریا علوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه مازندران شاغل در اداره کل
حمیدرضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی در مقیاس جهانی است تغییرات پارامترهای موثر درحفاظت خاکموجب تغییر در شدت و میزان فرسایش و در نتیجه تعییر میزان رسوب، نفوذپذیری و روان آب میگردد. شناخت پیامدهای این پدیده اولین گام جهت اتخاذ راهبرد تعدیل اثرات آن میباشد. در این تحقیق مرتع امزناچال ( ۱) آمل واقع در البرز مرکزی و ۸۰ کیلومتری جنوب غربیشهرستان آمل به مساحت ۲۵۰ هکتار جهت مطالعه انتخاب و مجموع درصد تاج پوشش گونههای حفاظت کننده خاک در زمان خشکسالی ۱۳۸۷ و ترسالی ۱۳۸۸ با زمان تهیه طرح مرتعداری ۱۳۸۴ مقایسه گردید، در این مطالعه پس از تعیین واحد گیاهی از روی عکس هوایی، نقشه توپوگرافی، محاسبه سطح حداقل از روش پلات حلزونی و تعداد پلات از روش کرشو (میانگین تجمعی فراوان ترین گونه در داخل تیپ)، جامعه گیاهی Festuca ovina-Bromus tomentullus تشخیص و درصد تاج پوشش گونههای حفاظت کننده خاک در داخل پلاتهای نمونهبرداری محاسبه و اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد با تغییر بارندگی از ۱۲۷ میلیمتر در زمان تهیه طرح ( ۱۳۸۴ ) به۳/۳۲ میلی متر در زمان خشکسالی ۱۳۸۷ و ۱۳۱ میلیمتر در ترسالی ۱۳۸۸ درصد تاج پوشش گونههایی که به عنوان گونههای حفاظت کننده خاک شناخته میشوندAcantholimon spAcanthophyllum sp, Onobrychis cornuta, Astragalus gossipinusاز ۱۹ % در زمان تهیه طرح ۱۳۸۴ به ۶/۱۵ % در خشکسالی ۱۳۸۷ و ۲/۲۱ % در ترسالی ۱۳۸۸ رسید.