سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین معدنی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر تغییرات دما و زمان نیتروژن دهی بر ریز ساختار پوشش ایجاد شده آلومیناید بررسی گردیده است. نمونه ها در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲ ساعت آلومینایز شده و سپس در دماهای۵۰۰ و ۵۵۰ و ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲٫۵ تا ۱۰ ساعت نیتروژن دهی پلاسمایی شدند. فاز تشکیل شده در سطح توسط پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی گزدید. سطح مقطع نمونه ها پس از متالوگرافی توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی و آنالیز عنصری قرار گرفتند. نتایج نشان میدهند فاز AlN (نیترید آلومینیوم) در سطح پوشش تشکیل شده است. همچنین نفوذ نیتروژن از مرز دانه تاحیه آلومیناید آهن باعث تشکیل نیترید آهن (Fe4N) در زیرلایه پوشش و مرزدانه های فولاد میشود. مشاهده گردید افزایش دما و زمان باعث رشد بیشتر این نیتریدها در مرز دانه فولاد میگردد. همچنین افزایش دما و زمان باعث زیاد شدن مسیرهای نفوذ از نظر تعداد و ضخامت میشود.