سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ازاده اذعانی – دانشجو کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل- زابل، میدان جهاد، دا
شهاب عراقی نژاد – عضوهیئت علمی مهندسیآب دانشگاه تهران-کرج، دانشگاه کشاورزی و منابع طب
معصومه دلیری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل- زابل، میدان جهاد، دانشگاه

چکیده:

در تحقیق حاضر، ابتدا روند پارامترهای اقلیمی محاسبه سپس آثار ناشی از تغییر اقلیم بر منابع آبی ایستگاه سینوپتیک پارسآباد تحت سناریوی اقلیمیA2 و مدل گردشی عمومی CGCM3 برای دوره آماری۲۱۰۰-۲۰۱۱مورد بررسی قرار گرفت . کوچک مقیاس سازی خروجی مدل CGCM3توسط مدلSDSMانجام شد. نتایج کوچک مقیاس سازی برای درصد تغییر دمای متوسط و بارش سالانه در ۹۰ سال آینده برای دشت مغان به ترتیب ۴/۴% و ۳/۷-% محاسبه شددرحالیکه این تغییرات برای دوره حاضر ۷/۷ و ۱۰/۲- است نتایج محاسبه نیاز آبی آینده نشان داد که در مدت ۹۰ سال آینده ET0 به میزان ۳/۶% افزایش خواهد یافت که این تغییرات اثرات قابل توجهی در منابع آب منطقه خواهد داشت.