سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی پورقربان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدحسین انصاری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد تلقیح باکتریهای Pseudomonas putida ، Azosprillium lipoferum و Azotobacter chroococcumبر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در آستارا در سال 1388 به اجرا درآمد. که در آن تیمارهای آزمایشی شامل تلقیح بذرها با هر کدام از باکتریها به صورت تک گانه، دوگانه، سه گانه و عدم تلقیح (تیمار شاهد) بود. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد باکتریهای محرک رشد موجب افزایش ارتفاع بوته، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک میگردد و از نظر تمامی صفات تفاوت معنیداری در سطح احتمال 5% بین باکتریها وجود دارد . و همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید که با افزایش تعداد تلقیح باکتریایی میانگین عملکرد و اجزای عملکرد افزایش مییابد بطوری که بالاترین عملکرد دانه در تیمار تلقیح سه گانه ازتوباکتر + سودوموناس+ آزوسپریلوم به میزان 13281 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد به میزان 7853 کیلو گرم در هکتار بدست آمد و نسبت به سایر تیمارهای تلقیحی تفاوت زیادی نشان داد