سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید رضا نوری – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی. گرایش استخراج فلزات. دانشگاه علم
سید شمس الدین میردامادی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین رضوی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش، دو چرخه عملیات حرارتی، شامل پیرسازی با کوئنچ سه بعدی(T6) با دمای پیرساز ی ٢٠٠ درجه سانتیگراد و پیرسازی با کوئنچ یکبعدی (جهتدار) با دمای ٢٠٠ درجه سانتیگراد، بر روی نمونه آلیاژ آلومینیم ٢٠٢۴ اعمال شد. سپس، آزمونهای مکانیکی شامل سختیسنجی و کشش، بر روی نمونهها انجام گرفت. نتایج آزمونها نشان داد، در مقایسه با روش کوئنچ سهجهته، پیرسازی به کمک کوئنچ جه ت دار، زمان رسی د ن نمونه های پیرسازی ب ه حداکثر سختی و استحکام را تا نصف، کاهش میدهد که به علت افزایش ضریب نفوذ، و در نتیجه، افزایش سرع ت جوانهزنی رسوبات استحکامدهنده در آلیاژ است. همچنین، نتایج بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، بر رو ی مقاطع شکست نمونههای آزمون کشش، نشان داد که استفاده از کوئنچ جهتدار، موجب حذف اثرات مضر تن ش های هیدرواستاتیک شده، و با تولید تنشهای ترموالاستیک با توزیع یکنواخت و سرتاسری در قطعه، موجب جوانه زن ی یکنواخت رسوبات استحکامدهنده میشود. لذا، کرنش در حین آزمون کشش، یکنواخ ت تر بوده و افزایش در ص د ازدیاد طول را، تا ٢٠ % نسبت به نمونه عملیات حرارتی کوئنچ سهبعدی، به دنبال دارد.