سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیلوفر قادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضی نژاد –
نعمت اله اعتمادی –
پیام نجفی –

چکیده:

گیاه شاهپسند از نظر اقتصادی یک گونه زینتی با اهمیت در فضای سبز به شمار می آید.این گیاه بسیار متنوع و گلهای آن در محدوده رنگهای وسیعی موجود است.به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های زایشی سه رقم گل شاهپسند آزمایش به منظور اعمال تیمارهای T1 (آبیاریمعادل نیاز آبی گیاه، 100 % آبیاری)- %75)T2 آبیاری)- %50)T3 آبیاری) بر اساس برنامه ETHS به صورت فاکتوریل 3×3 در قالب طرح بلوککامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.فاکتورهای اندازه گیری شامل تعداد گل،تعداد گلچه،قطر گل آذین،قطر گلچه در طی دوره تنش یادداشت برداری شد.نتایج نشان داد که تفاوت از نظر تعداد گل و تعداد گلچه در بین سه رقم شاهپسند معنی دار است اما تفاوت از نظر قطر گل آذین دربین سه رقم معنی دار نبود. تنش 50 % باعث کاهش معنی دار تعداد گل،قطر گلچه و تعداد گلچه در هر سه رقم گردید