سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیرین شیرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی –
فروغ مرتضی نژاد –
پیام نجفی –

چکیده:

گیاه سلوی از نظر اقتصادی یک گونه زینتی با اهمیت در فضای سبز به شمار می آید.این گیاه بسیار متنوع و گلهای آن در محدوده رنگهای وسیعی موجود است.به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های زایشی دو رقم گل سلوی آزمایش به منظور اعمال تیمارهای T1 (آبیاری معادل نیاز آبی گیاه، 100 %آبیاری)- %75)T2 آبیاری)- %50)T3 آبیاری) بر اساس برنامه ETHS به صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجراگردید.فاکتورهای اندازه گیری شامل تعداد شاخه گلدهنده،ارتفاع،طول گلبرگ،طول کاسبرگ در طی دوره تنش یادداشت برداری شد .نتا یج نشان داد کهتفاوت از نظر ارتفاع گیاه در بین دو رقم سلوی معنی دار است و تنش 50 % باعث کاهش معنی دار ارتفاع،تعداد شاخه گل دهنده،طول گلبرک و طول کاسبرگ در هر دو رقم گردید