سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جهانگیر شمس – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیام نجفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

اطلسی یکی ازمهمترین گیاهان بستری درفضای سبزشهرها می باشد.باتوجه به کمبودآب درمناطق مرکزی ایران انتخاب ارقام مقاوم ضروری است.در این پژوهش تأثیرتنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک سه رقم اطلسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مورد بررسیقرار گرفت. آزمایش به منظور اعمال تیمارهای T1 (آبیاری معادل نیاز آبی گیاه، 100 درصد آبیاری) ، 75) T2 درصد آبیاری) ، 50) T3 درصدآبیاری) بر اساس برنامه ETHS به صورت فاکتوریل 3×3 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. در دوره اعمال تنش میزان آب نسبی برگ ( RWC )، کلروفیل کل و سطح برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح تنش میزان کلرفیل کل و سطح برگدرهرسه رقم کاهش یافته واین تفاوت ها بسیار معنی دار می باشد.ازنظرمحتوی آب نسبی برگ تیمار T1 درهرسه رقم باعث افزایش معنی دارRWC نسبت به دوتیماردیگر گردید..