سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جهانگیر شمس – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیام نجفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گیاه اطلسی از نظر اقتصادی یک گونه زینتی با اهمیت در فضای سبز به شمار می آید. این گیاه بسیار متنوع و گلهای آن در محدوده رنگ های وسیعی موجود است.به منظوربررسی تاثیرتنش خشکی برویژگی های ظاهری سه رقم گل اطلسی آزمایش به منظور اعمال تیمارهای T1 (آبیاریمعادل نیاز آبی گیاه، 100 درصد آبیاری) – 75) T2 درصد آبیاری) – 50) T3 درصد آبیاری) بر اساس برنامه ETHS به صورت فاکتوریل 3×3در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.فاکتورهای اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه اصلی ،تعداد شاخه فرعی ،تعدادگل و قطر گل در طی دوره تنش یادداشت برداری شد. نتایج نشان داد که تفاوت ازنظرارتفاع گیاه دربین سه رقم اطلسی معنی داراست وتنش 50 درصدباعث کاهش معنی دارتعدادشاخه اصلی ،تعداد شاخه ی فرعی ،تعدادگل و قطر گل درهرسه رقم گردید