سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
محمد نصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
میثم اویسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
محسن طریق الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

در این تحقیق پاسخ عملکرد دانه، پرونئین و روغن دانه در یکرقم سویا ( ۱۷L) به تنش خشکی و محلول پاشی کود آهن مورد بررسی قرار گرفت. تنشخشکی و محلول پاشی کود آهن، هر دو در سه سطح اعمال گردید. تنشخشکی از مرحله گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیکو محلول پاشی در مرحله گلدهی صورتگرفت. پساز آغاز گلدهی ( ۱۰ درصد مزرعه)، سه تیمار آبیاری شامل ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی کود آهن در سه سطح عدم محلول پاشی، توصیه آزمایشگاه و ۵۰ درصد بالای توصیه آزمایشگاه اعمال گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان عملکرد دانه و پروتئین دانه با افزایش تنش خشکی دارای کاهش معنی داری شدند، به طوری که بالاترین عملکرد دانه و پروتئین دانه در سطح اول تنش(عدم تنش) مشاهده شد و با افزایشتنشخشکی روغن دانه دارای افزایشمعنی دار شد و بالا ترین میزان روغن در سطح سوم تنش( بیشترین میزان تنشخشکی) مشاهده شد. همچنین با افزایشمحلول پاشی کود آهن، عملکرد دانه و پروتئین دانه افزایش معنی داری را نشان داده، به طوری که بالاترین عملکرد دانه در سطح دوم و میزان پروتئین دانه در سطح سوم محلول پاشی کود آهن مشاهده شد. همچنین با افزایش محلول پاشی کود آهن میزان روغن دانه کاهش معنی داری را نشان داده به طوری که بیشترین میزان روغن دانه در سطح اول محلول پاشی (عدم محلول پاشی) مشاهده شد. در اثر متقابل بین تنشخشکی و محلول پاشی کود آهن نیز اختلافها معنی دار شد.