سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید امین ضیایی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد شیشه ساز – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین پژوهش، مدل تحلیلی برای اتصال چسبی کامپوزیتی صلب با استفاده از روابط سینماتیکی نظریه تیموشنکو در تیرها و مدل ساختاری الاستیسیته خطی میان لایهای در چسب اتصالات کامپوزیتی متقارن که در معرض بارهای درون صفحه ای و برون صفحهای قرارگرفته است، شرح داده خواهد شد. معادلات حاکم برای بدست آوردن توزیع تنش تورق و برشی در لایه چسب از اتصال کامپوریتی که شامل دو لایه چسب شونده از نوع متقارن با ضخامت یکسان میباشند، استخراج خواهد شد. بدلیل وجود اثرات برشهای عرضی در مدل تیموشینکو نسبت به مدل اویلر-برنولی تفاوت حل ارائه شده در بدست وردن تنش تورق در هر دو مدل بیان خواهد شد. درنهایت جهت صحت سنجی، نتایج حل مدل ارائه شده با مدل المان محدود با استفاده از نرم افزار انسیس مقایسه می شود.