سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی ضرغامی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
بهمن پناهی – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
رامین بابادائی سامانی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

بمنظور بررسی اثر تیماربرون زاد پوترسین جهت کاهش تاثیرات سرمازدگی بر روی کیفیت و کمیت میوه های پرتقال والنسیا رقم فراست آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی به اجراء در آمد. هورمون پوترسین در سه سطح با غلظتهای ( 0 ، 1 و 5/ 1 میلی مولار) که در تیمار شاهد از آب استفاده شد. دمای سردخانه در دو سطح( 2 و 4 درجه) و مدت زمان نگهداری در سردخانه با سه سطح (یک ،سه و پنج هفته بعد از برداشت ) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد اثر پوترسین برروی شاخص سرمازدگی، درصد کاهش وزن میوه و درجه بریکس عصاره در سطح 1% و برروی درصد آبمیوه و وزن تک میوه در سطح 5% معنی دار گردید. اثر دما بر هیچکدام از صفات مورد بررسی معنی دار نشد. همچنین اثر مدت زمان نگهداری در سردخانه برروی شاخص سرمازدگی، درصد آبمیوه، درصد کاهش وزن میوه، درجه بریکس عصاره، و TSS/TA در سطح احتمال 1 % و روی ویتامین ث در سطح احتمال 5% معنی دار گردید. اثر متقابل پوترسین و دما تنها بر شاخص سرمازدگی، TA و TSS/TA معنی دار گردید. اثر متقابل هورمون پوترسین و مدت زمان نگهداری در سردخانه برروی شاخص سرمازدگی، درصد آبمیوه و درصد کاهش وزن میوه در سطح احتمال 1% معنی دار شد.اثر متقابل دما و مدت زمان نگهداری فقط روی درصد کاهش وزن میوه در سطح احتمال 1% و اثر متقابل سه فاکتور مذکور بر روی درصد کاهش وزن میوه و ویتامین ث معنی دار شد.