سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – محقق
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
غلام سعیدی – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب،

چکیده:

امروزه تکثیر ارقام مرغوب کنار به صورت پیوند روی پایههای کنار وحشی انجام میشود. وجود درونبر سخت یکی از موانع موجود سر راه جوانهزنی بذر در تولید پایه است. جهت بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر کنار وحشی Ziziphus spina-christi آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: شاهد، 24 ساعت خیساندن در آب معمولی، بذرگوارش شده، خیساندن در اسید سولفوریک به مدت 30 ، 60 و 120 دقیقه، آب جوش، خرا شدهی در مخلوط با ریگ، خیساندن در سرکه به مدت 24 و 48 ساعت و چینه سرمایی به مدت یک، 3 و 6 هفته. پس از اعمال تیمارها، تعداد بذور جوانه زده به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین درصد جوان هزنی در تیمار یک هفته چینه سرمایی و کمترین آن در 3 هفته چینه سرمایی مشاهده شد، هر چند درصد جوانه زنی در تیمارهای خیساندن در آب به مدت 24 ساعت و یا اسید سولفوریک به مدت 30 و 120 دقیقه نیز در حد بهینه ای بود. در شرایط این آزمایش تیمار 3 هفته چینه سرمایی با 7/ 78 درصد جوانه زنی بهترین تیمار تشخیص داده شد زیرا از نظر صفات سرعت جوانه – زنی، ارزش حداکثر و ارزش جوانهزنی در سطح آماری بالاتری نسبت به سایر تیمارها قرار داشت.