سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود شفا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران
کیومرث مظاهری – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا علی پور – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

کورههای صنعتی و نیروگاهها با مصرف قابل توجه سوختهای فسیلی، نقش عمدهای در تولید آلایندهها ی هوا دارند. اکسیدهای نیتروژن از جمله این آلایندهها هستند. در تحقیق حاضر، اثر جاایگیین کاردن اوره به جای آمونیاک در کاهش اکسیدهای نیتروژن xNO با روش کاهش انتخابی غیرکاتالیست ی در دودکش کوره ها ی صنعتی و نیروگاهها، به صورت عددی بررسی گردیده است. در این روش، آمونیا اک یا اوره در محدوده دما یی بین 1111 تا 1411 کلوین به درون دودکش تیریق شده و با واکنش با NO ، این آلاینده را به گاز بی خطر نیتروژن تبدیل میکند. هندسه مورد استفاده در کار حاضر جهت شبیهسازی شامل دودکش استوانهای به طول 211 سانتیمتر و قطر پنج سانتیمتر مطابق با کار آزمایشگاهی استبرگ و همکاران میباشد. با بررسی با زه دمایی روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی در هنگاا اساتفاده از دو مااده آمونیااک و اوره مشخص گشت، درهنگام استفاده از اوره به جای آمونیاک بازه دمایی از -1111 1311 کلوین به بازه 1211 1411 کلوین جابهجا میشود. همچنین مقایسه تیریق آمونیاک گازی و اسپری اوره مایع نشان داد که در حالت اسپری اوره مایع طول مورد نیاز برای اختلاط و کاهش گونه NO کمتر میگردد.