سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفه
مرتضی فیروزی برسیانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی د
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
لیلا نارنجانی – عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد.

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر جذب برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد ذرت علوفه ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلول پاشی آهن، روی، مس، منگنز، آهن+منگنز، روی+مس، آهن+روی+مس+منگنز و آب به عنوان شاهد بودند. غلظت عناصر به صورت آهن 3، روی 4، مس 5، منگنز 5/ 2، آهن+منگنز 3 و 5/ 2، روی+مس 4 و 5، آهن+روی+منگنز+مس به ترتیب 3، 4، 5/ 2 و 5 پی پی ام در نظر گرفته شد. نتایج نشان دهنده معنی دار بودن اثر محلول پاشی بر وزن خشک برگ، ساقه، تاسل، بلال، وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، و عملکرد علوفه تر بود. بیشترین عملکرد وزن خشک کل در تیمار آهن و آهن+منگنز حاصل گردید. بیشترین شاخص سطح برگ در تیمار محلول پاشی آهن حاصل گردید. براساس نتایج بدست آمده محلول پاشی عناصر کم مصرف خصوصاً محلول پاشی آهن، روی و آهن+منگنز نقش بسزایی بر افزایش عملکرد ذرت علوفه ای دارد، لذا محلول پاش ی این عناصر در شرایط مشابه با مطالعه حاضر مناسب م یباشد.