سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی منهاج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی کتابچی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ورقهای جوش دوخت شده (TWBs) ورق هایی یکپارچه و متشکل از دو ی ا چند ورق فلز ی با خواص هندسی و/یا مکانیکی متفاوت می باشند که قبل از فرآیند شکل دهی توسط جوشکاری به یکد یگر اتصال یافته اند. یکی از پارامترهای مهم در رابطه با ویژگی های این ورق ها، زا وی ه خط جوش نسبت به جهت اصلی کشش می باشد. در این تحقیق، با در نظر گرفتن خط جوش در دو حالت عمود و مواز ی با جهت اصلی کشش به بررسی نقش این پارامتر بر روی خواص مکانیکی و شکل پذیری ورق ه ای جو ش دوخت شده پرداخته شد. به ای ن منظور از ورق ه ای جو ش دوخت متشکل از ورق ه ای فولاد IF گالوا نیزه با ضخامت های متفاوت که با روش جوشکاری لیزر به یکدیگر اتصال یافته بودند، استفاده شد . نتا یج نشان داد در حالتی که خط جوش در ر استای اصلی کشش قرار دارد، ورق جو ش دوخت استحکام و شکل پذیری بالاتری نسبت به حالتی دارد که خط جوش عمود بر راستای اصلی کشش اس ت. همچن ین در این پژوهش، اثر جهت خط جوش بر روی توزیع کرن شهای اصلی و فرعی مورد بررسی قرار گرفت.