سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروزان اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، گروه پلیمر، ماهشهر، ایران
محسن معصومی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، گروه پلیمر، ماهشهر، ایران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرحضورنانوکلی برخواص رئولوژیکی نانوکامپوزیت های پلی متیل متاکریلات /نانوکلی /نانولوله های کربنی پرداخته شده است درطی 10سال اخیر استفاده همزمان ازنانوکلی به همراه دوده و یانانولوله های کربنی موردتوجه محققان قرارگرفته است دراین تحقیق ازنانولوله های کربنی درترکیب درصدهای 0/25و0/5و0/75درصدوزنیو ازنانوکلی درترکیب درصدهای 1و3 درصد وزنی استفاده شد نمونه ها بااستفاده ازمخلوط کن داخلی تهیه شدند بااستفاده ازازمون رئومتری نوسانی خواص رئولوژیکی امیزه ها و پخش نانوذرات بررسی شد و نشان داده شد که هردونانوفیلر به خوبی درماتریس پلی متیل متاکریلات توزیع شده اند همچنین بااستفاده ازازمون میکروسکوپ الکترونی روبشی اثرمیدانی پخش مناسب نانوذرات درماتریس پلی متیل متاکریلات مشاهده شد که نتایج بدست آمده ازاین ازمون درتوافق کامل با نتایج ازمون رئومتری است