سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش اینانلو – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ای
محمد رضا ابوطالبی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین سیدین – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش فرآیند ریخته گری نیمه جامد با استفاده از تکنیک سطح شیبدار مجهز به سیستم تبریدی آبگرد برای بررسی اثر دامنه انجماد چدن های با ۱۴ و ۲۴ درصد کروم و همچنین زاویه سطح شیب دار بر میزان کرویت فاز آستنیت اولیه تشکیل شده در دامنه انجماد، استفاده گردید. لذا دو زاویه ۱۰ و ۱۵ درجه به عنوان زاویه هدف برای بررسی اثر زاویه و دو چدن پر کروم با دامنه انجماد مختلف , جهت ارزیابی پارامتر های مذکور در نظر گرفته شد. به منظور بررسی فاز های موجود در ریز ساختار قبل و بعد از عملیات حرارتی , نمونه ها تحت آنالیز پراش اشعه ایکس قرار گرفتند. همچنین برای بررسی تاثیر پارامتر ها بر میزان کرویت فاز آستنیت, نمونه ها تحت آنالیز متالوگرافی کمی قرارگرفتند. بررسی میزان کرویت آستنیت اولیه توسط متالوگرافی کمی میزان کسر جامد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد را در پایان سطح شیبدار برای دو آلیاژ با ۱۴ و ۲۴ درصد کروم به ترتیب در زوایای ۱۰ و ۱۵ درجه پیش بینی میکند.