سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سام صفری – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری
لطفعلی لطفی –

چکیده:

طی سالهای زراعی ۸۶-۸۵ و ۸۷-۸۶ در منطقه شهرکرد پژوهشی با استفاده از آزمایش دو عاملی (فاکتوریل) بر مبنای طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا گردید تا مناسبترین زمان برداشت بذر بر مبنای درصد رطوبت هنگام برداشت در ارقام کلزا مشخص گردد. بدین منظور از مزارع تکثیری، نمونه های بذرارقام Talayeh و Okapi ،SLM-046 پس از ۲۵۵ ، ۲۶۲ ، ۲۷۰ و ۲۷۸ روز از کاشت به ترتیب با رطوبت های ۳۵ ، ۲۵ ، ۱۵ و ۱۰ درصد برداشت گردیده و با اجرای آزمون جوانه زنی استاندارد شاخصهایی شامل درصد جوانهزنی اولیه و نهایی (قوه نامیه)، تعداد گیاهچه های عادی و غیر عادی، متوسطجوانهزنی روزانه، سرعتجوانهزنی روزانه، طول گیاهچه، وزن خشکگیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه اندازهگیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماریدادهها نشان دادکه تمامی شاخصهای مورد بررسی تحت تأثیر عوامل مورد نظر قرار گرفتند. نتایج حاصل از درصدهای مختلف رطوبت حاکی از آن بود که درصد جوانهزنی اولیه و نهایی بذور، تعداد گیاهچه های عادی، متوسط جوانهزنی روزانه، وزن خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه تحتتأثیر درصد رطوبت قرار گرفته و بیشترین مقدار آنها در سطح رطوبت ۱۵ درصد ( ۲۷۰ روز پساز کاشت) مشاهده شد